Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt MarioKart Resource Pack

Thông tin về MarioKart Resource Pack

Gói tài nguyên MarioKart là gói tài nguyên chính thức của MarioKart được sử dụng bởi plugin bukkit:

http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/mariokart/

Nó thêm âm thanh, âm nhạc, kết cấu khối và nhiều hơn nữa vào trò chơi và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó khi chơi!

MarioKart Resource Pack Requirements

Để chạy, MarioKart yêu cầu một vài plugin khác trước khi nó có thể hoạt động. Đó là:

Download links for MarioKart Resource Pack:

for Minecraft 1.7.X

[1.7] MarioKart Pack

[1.7] MarioKart Pack [Mirror]

for Minecraft 1.8.X

Coming soon

for Minecraft 1.9.X

Coming soon

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart